Організаційна структура

Вищим колегіальним органом управління громадської спілки «Всеукраїнська асоціація грибовиробників» є З’їзд. З’їзд збирається на засідання в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на рік. Рішення про скликання чергового З’їзду приймається Радою.

Org_MP

У період між З’їздами постійним виконавчим органом Спілки є Рада.
Кількість членів Ради визначається рішенням З’їзду, але не може бути меншим ніж 8 членів, за квотним розподілом:
 • 50% – від виробників грибів (шампіньйони, глива, екзотика);
 • 25% – від виробників субстрату міцелію;
 • 12,5% – від виробників покровки;
 • 12,5% – від виробників міцелію/обладнання для галузі грибоводства

Раду очолює Голова Ради.

До виключної компетенції Ради належить:
 • управління від імені Спілки майном Спілки, у випадку делегування таких повноважень З’їздом;
 • розгляд клопотань нових юридичних та фізичних осіб до Спілки про вступ або вихід членів Спілки
 • розгляд клопотань нових юридичних та фізичних осіб до Спілки про вступ або вихід членів Спілки з неї;
 • затвердження річних планів та звітів Спілки;
 • затвердження річного бюджету Спілки;
 • затвердження поточного кошторису доходів та витрат;
 • затвердження документів, що регламентують діяльність Спілки, статутних програм;
 • запровадження нагород, призів Спілки;
 • розгляд та вирішення спірних питань між членами Спілки;
 • визначення розміру вступних та членських внесків та порядку їх сплати;
 • затвердження положення про членство в Спілці;
 • затвердження положення про відокремлені підрозділи;
 • визначення кількісного складу Правління;
 • призначення на посаду та звільнення Виконавчого директора та інших членів Правління;
 • припинення повноважень членів Правління;
 • прийняття рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів Спілки;
 • призначення та звільнення керівників відокремлених підрозділів;
 • прийняття рішення про вступ Спілки до громадських об’єднань, їх асоціацій;
 • подання на розгляд З’їзду клопотань, заяв та інших документів;
 • затвердження символіки Спілки, з варіантів запропонованих Правлінням$
 • інші делеговані Радою повноваженя.

До Ради входять, також, і почесні члени Ради, з консультаційним правом голосу. В почесні члени Ради приймаються провідні спеціалісти і експерти в галузі грибовиробництва.

Правління — є адміністративно-розпорядчим органом Спілки. До складу Правління входять Виконавчий директор та інші члени правління. Очолює правління Виконавчий Директор.

Кількісний склад Правління визначається Радою та не може бути більшим ніж 7 осіб.
Повноваження Правління:

 • розробка проектів наказів, постанов, рішень, протоколів, довідок та інших документів, необхідних для забезпечення діяльності Спілки;
 • організація обліку членів Спілки;
 • організація підготовки статутних програм;
 • ведення реєстрів, журналів та обліку документів Спілки;
 • підготовка річних планів діяльності Спілки та подання їх на затвердження Раді;
 • організація розгляду і внесення пропозицій до законодавчих органів щодо проектів законів, постанов Уряду та інших нормативних актів стосовно аграрної галузі;
 • вирішення інших питань діяльності Спілки, покладених на Правління рішенням Голови Ради або рішенням Ради.

Для здійснення контролю за організаційно-фінансовою діяльністю Спілки на З’їзді зі складу членів Спілки може бути обрано Ревізійну комісію в кількості трьох осіб.